สำหรับ อจ.ผู้สอน18

การจัดกองทัพบก

การปฏิบัติการข่าวสาร

หลักพื้นฐานการรบและโครงร่างสนามรบ

ระเบียบการนำหน่วย

แผนที่เข็มทิศ

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

อิเล็กทรอนิกส์ และ IOT เบื้องต้น

การสื่อสารประเภทวิทยุ

การสื่อสารประเภทสาย

องค์แทนการสื่อสาร

หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

การปฏิบัติงานของ พัน.ส.พล.ทางยุทธวิธี

การสื่อสารทางยุทธวิธีระดับกองพล

การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ ทบ.

ภาษาอังกฤษ

การอำนวยการทางการสื่อสาร

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์และสื่อสารข้อมูล

การฝึกภาคสนามการสื่อสารทางยุทธวิธี

ครูทหาร

พื้นฐานการวิจัย

การปฏิบัติการร่วม/ผสม

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

การบรรรยายสรุปทางทหาร

การจัดการฝึก

ระเบียบงานสารบรรณ

การต่อต้านการก่อการร้าย

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

ทหารราบ

ทหารม้า

ทหารปืนใหญ่

ทหารช่าง

การรักษาความปลอดภัย

การบินทหารบก

สธ.1

สธ.2

สธ.3

สธ.4

สธ.5

ปลัดบัญชี

ประวัติศาสตร์ทหาร

ประมุขศิลป์

อุดมการณ์ทหาร

อุดมการณ์ความรักชาติ

การศาสนาและศีลธรรม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร

ประชาคมอาเซียน

การต่อสู้เบ็ดเสร็จ

ระบบปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ