สำหรับนักเรียน18

การจัดกองทัพบก

การปฏิบัติการข่าวสาร

หลักพื้นฐานการรบและโครงร่างสนามรบ

ระเบียบการนำหน่วย

แผนที่เข็มทิศ

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

อิเล็กทรอนิกส์ และ IOT เบื้องต้น

การสื่อสารประเภทวิทยุ

การสื่อสารประเภทสาย

องค์แทนการสื่อสาร

หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

การปฏิบัติงานของ พัน.ส.พล.ทางยุทธวิธี

การสื่อสารทางยุทธวิธีระดับกองพล

การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ ทบ.

ภาษาอังกฤษ

การอำนวยการทางการสื่อสาร

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์และสื่อสารข้อมูล

การฝึกภาคสนามการสื่อสารทางยุทธวิธี

ครูทหาร

พื้นฐานการวิจัย

การปฏิบัติการร่วม/ผสม

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

การบรรรยายสรุปทางทหาร

การจัดการฝึก

ระเบียบงานสารบรรณ

การต่อต้านการก่อการร้าย

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

ทหารราบ

ทหารม้า

ทหารปืนใหญ่

ทหารช่าง

การรักษาความปลอดภัย

การบินทหารบก

สธ.1

สธ.2

สธ.3

สธ.4

สธ.5

ปลัดบัญชี

ประวัติศาสตร์ทหาร

ประมุขศิลป์

อุดมการณ์ทหาร

อุดมการณ์ความรักชาติ

การศาสนาและศีลธรรม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร

ประชาคมอาเซียน

การต่อสู้เบ็ดเสร็จ

ระบบปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินหลักสูตร (นร.ประเมิน)

แบบประเมินหลักสูตร

ประเมิน อจ.ที่ปรึกษา (นร.ประเมิน)

แบบประเมิน อจ.ที่ปรึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา