ช่างอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 16

แบบประเมิน (สำหรับ นร.ตอบ)

– ประเมินการสอนของครู-อจ. (นร.ประเมิน)

– ประเมินการหลักสูตร (นร.ประเมิน)

แบบประเมิน หลักสูตร

– ประเมิน อจ.ที่ปรึกษา (นร.ประเมิน)

แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

– แบบประเมิน (สำหรับ อจ.ผู้สอน)

เทคนิคเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ระบบโทรศัพท์
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ระบบควบคุมการสื่อสาร
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
ออปแอมป์และลิเนียไอซี
ระบบเสียง
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
วงจรดิจิตอลและการออกแบบ
เทคโนโลยีไมโครคอนโทลเลอร์
การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ PIC
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
หลักการและระบบเรดาห์
ระบบอุปกรณ์เลเซอร์
หลักการโทรทัศน์
คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
เครื่องมือสื่อสารทางยุทธวิธี
โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล (PLC)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การซ่อมบำรุงเครื่องรับ-ส่งวิทยุ AM/SSB
การซ่อมบำรุงเครื่องรับ-ส่งวิทยุ FM
ฝึกปฏิบัติงาน ณ หน่วยซ่อม
โครงงาน
การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์และการวัด

– แบบประเมิน (สำหรับ อจ.กำกับหลักสูตร, อจ.ที่ปรึกษา และนายสิบประจำหลักสูตร)

ประเมินหลักสูตร