นายสิบชั้นต้น เหล่า ส.(ผ่านสื่อฯ) รุ่นที่ 3

แบบประเมิน (สำหรับ นร.ตอบ)

– ประเมินการสอนของครู-อจ. (นร.ประเมิน)

วิชา วงจรไฟฟ้า
วิชา การสื่อสารประเภทวิทยุ
วิชา การสื่อสารประเภทสาย
วิชา การจัดหน่วยทหารสื่อสาร
วิชา องค์แทนการสื่อสาร
วิชา หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี
วิชา การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี
วิชา การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร
วิชา การอำนวยการทางการสื่อสาร
วิชา สงครามอิเล็กทรอนิกส์
 วิชา คอมพิวเตอร์
การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสาร
วิชา การรักษาความปลอดภัย
วิชา แผนที่เข็มทิศ
วิชา ภาษาอังกฤษทางทหาร
วิชา ศาสนาและศีลธรรม
วิชา เอดส์ศึกษาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
วิชา ประวัติศาสตร์
วิชา กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร
วิชา ครูทหาร
วิชา การปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติ
วิชา สงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
วิชา  ผู้นำหน่วย
วิชา การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

วิชา การต่อต้านการก่อการร้าย

– ประเมินการหลักสูตร (นร.ประเมิน)

แบบประเมิน หลักสูตร

– ประเมิน อจ.ที่ปรึกษา (นร.ประเมิน)

  แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบประเมิน (สำหรับ อจ.ผู้สอน)

วิชา วงจรไฟฟ้า
วิชา การสื่อสารประเภทวิทยุ
วิชา การสื่อสารประเภทสาย
วิชา การจัดหน่วยทหารสื่อสาร
วิชา องค์แทนการสื่อสาร
วิชา หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี
วิชา การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี
วิชา การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร
วิชา การอำนวยการทางการสื่อสาร
วิชา สงครามอิเล็กทรอนิกส์
 วิชา คอมพิวเตอร์
การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสาร
วิชา การรักษาความปลอดภัย
วิชา แผนที่เข็มทิศ
วิชา ภาษาอังกฤษทางทหาร
วิชา ศาสนาและศีลธรรม
วิชา เอดส์ศึกษาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
วิชา ประวัติศาสตร์
วิชา กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร
วิชา ครูทหาร
วิชา การปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติ
วิชา สงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
วิชา  ผู้นำหน่วย
วิชา การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

วิชา การต่อต้านการก่อการร้าย

แบบประเมิน (สำหรับ อจ.กำกับหลักสูตร, อจ.ที่ปรึกษา และนายสิบประจำหลักสูตร)

– ประเมินหลักสูตร