สำหรับ ครู อาจารย์ผู้สอน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร

การจัดกองทัพบก

การจัดการฝึก

การจัดฝ่ายอำนวยการ

การต่อต้านการก่อการร้าย

การต่อสู้เบ็ดเสร็จ

การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การบรรยายสรุปทางทหาร

การบินทหารบก

การปฏิบัติการข่าวสาร

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

การปฏิบัติการร่วม/ผสม

การปฏิบัติงานของ พัน.ส.พล. ทางยุทธวิธี

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

การฝึกภาคสนามการสื่อสารทางยุทธวิธี

การพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นระดับสูง

การรักษาความปลอดภัย

การศาสนาและศีลธรรม

การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

การสื่อสารทางยุทธวิธีระดับกองพล

การสื่อสารประเภทวิทยุ

การสื่อสารประเภทสายและโครงข่ายดิจิทัล

การอำนวยการทางการสื่อสาร

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ ทบ.

ครูทหาร

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

จิตอาสา

ต่อต้านทุจริต

ทหารช่าง

ทหารปืนใหญ่

ทหารม้า

ทหารราบ

ทหารเรือ

ทหารอากาศ

ประมุขศิลป์

ประวัติศาสตร์ทหาร

ปลัดบัญชี

แผนที่เข็มทิศ

ฝอ.1

ฝอ.2

ฝอ.3

ฝอ.4

ฝอ.5

พื้นฐานวิธีการวิจัย

ภาษาอังกฤษทางทหาร

ระบบปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

ระบบหาพิกัดดาวเทียม

ระเบียบการนำหน่วย

ระเบียบงานสารบรรณ

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

หลักพื้นฐานการรบและโครงร่างสนามรบ

องค์แทนการสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกส์และ IOT เบื้องต้น

อุดมการณ์ความรักชาติ

อุดมณ์การทหาร