สำหรับ ครู อาจารย์ ผู้สอน

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร

การต่อต้านการก่อการร้าย

การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี

การปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติ

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

การฝึกใช้เครื่องมือสื่อสาร

การพัฒนาการต่อสู้เบ็ดเสร็จ

การพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็น ระดับกลาง

การรักษาความปลอดภัย

การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

การสื่อสารทางยุทธวิธี

การสื่อสารประเภทวิทยุ

การสื่อสารประเภทสาย

การอำนวยการทางการสื่อสาร

ครูทหาร

จิตอาสาและค่านิยมหลัก 12 ประการ

บทบาททหารช่าง

บทบาททหารปืนใหญ่

บทบาททหารม้า

บทบาททหารราบ

ประวัติศาสตร์

ผู้นำหน่วย

แผนที่เข็มทิศ

ภารกิจกองทัพบก 5 ประการ

ภาษาอังกฤษทางทหาร

ระเบียบงานสารบรรณ

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

ศาสนาและศีลธรรม

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

องค์แทนการสื่อสาร

เอดส์ศึกษาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด