สำหรับนักเรียน

แบบประเมิน (สำหรับ นร.ตอบ)

– ประเมินการสอนของครู-อจ. (นร.ประเมิน)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย (IOT)

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

การซ่อมบำรุงเครื่องรับ-ส่งวิทยุ AM/SSB

การซ่อมบำรุงเครื่องรับ-ส่งวิทยุ FM

การออกแบบติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ค่านิยม 12 ประการ

เครื่องมือสื่อสารทางยุทธวิธี

เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์และการวัด

โครงงาน

จิตอาสา

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า

เทคนิคเครื่องรับ-ส่งวิทยุและสายอากาศ

เทคโนโลยีไมโครคอลโทรลเลอร์

ฝึกปฏิบัติงาน ณ หน่วยซ่อม

ภาษาอังกฤษเทคนิค

ระบบการสื่อสารดาวเทียมไมโครเวฟและการสื่อสารสมัยใหม่เทคโนโลยีสูง

ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

ระบบโทรศัพท์

ระบบเสียง

ระบบอุปกรณ์เลเซอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก

วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

วิเคาระห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ศาสนาและศีลธรรม

หลักการและระบบเรดาร์

ออปแอมป์และลิเนียไอซี

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อุดมการณ์ความรักชาติ

อุดมการณ์ทหาร

– ประเมินการหลักสูตร (นร.ประเมิน)

แบบประเมินหลักสูตร

– ประเมิน อจ.ที่ปรึกษา (นร.ประเมิน)

แบบประเมิน อจ.ที่ปรึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา

–สำหรับผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษาตอบ

–สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตอบ

–สำหรับเพื่อนผู้ร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษาตอบ