สำหรับครู อาจารย์ผู้สอน

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร

การต่อต้านการก่อการร้าย

การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี

การปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติ

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

การฝึกใช้เครื่องมือสื่อสาร

การพัฒนาการต่อสู้เบ็ดเสร็จ

การพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็น ระดับกลาง

การรักษาความปลอดภัย

การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

การสื่อสารทางยุทธวิธี

การสื่อสารประเภทวิทยุ

การสื่อสารประเภทสาย

การอำนวยการทางการสื่อสาร

ครูทหาร

จิตอาสาและค่านิยมหลัก 12 ประการ

บทบาททหารช่าง

บทบาททหารปืนใหญ่

บทบาททหารม้า

บทบาททหารราบ

ประวัติศาสตร์

ผู้นำหน่วย

แผนที่เข็มทิศ

ภารกิจกองทัพบก 5 ประการ

ภาษาอังกฤษทางทหาร

ระเบียบงานสารบรรณ

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

ศาสนาและศีลธรรม

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

องค์แทนการสื่อสาร

เอดส์ศึกษาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด