นายสิบอาวุโส เหล่า ส.(ผ่านสื่อฯ) รุ่นที่ 4

แบบประเมิน (สำหรับ นร.ตอบ)

– ประเมินการสอนของครู-อจ. (นร.ประเมิน)

วิชา การจัดกองทัพบก
วิชา การปฏิบัติการข่าวสาร
วิชา หลักพื้นฐานการรบและโครงร่างสนามรบ
วิชา กระบวนการแสวงข้อตกลงใจ
วิชา แผนที่เข็มทิศ
วิชา การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
วิชา ดิจิตอลเบื้องต้น
วิชา การสื่อสารประเภทวิทยุ
วิชา การสื่อสารประเภทสาย
วิชา องค์แทนการสื่อสาร
วิชา หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี
วิชา การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี
วิชา การปฏิบัติงานของหน่วยสื่อสารทางยุทธวิธี
วิชา การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร
วิชา กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ ทบ.
วิชา ภาษาอังกฤษทางทหาร
วิชา การอำนวยการทางการสื่อสาร
วิชา สงครามอิเล็กทรอนิกส์
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการสื่อสาร
วิชา การศึกษาภูมิประเทศและดูงาน
วิชา ครูทหาร
วิชา พื้นฐานวิธีการวิจัย
วิชา การปฏิบัติการร่วม/ผสม

วิชา การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

วิชา การบรรยายสรุปทางทหาร
วิชา การจัดการฝึก
วิชา ระเบียบงานสารบรรณ
วิชา การต่อต้านการก่อการร้าย
วิชา ทหารเรือ

วิชา ทหารอากาศ

วิชา ทหารราบ
วิชา ทหารม้า
วิชา ทหารปืนใหญ่
วิชา ทหารช่าง
วิชาทหารแพทย์
วิชาทหารพลาธิการ
วิชาทหารขนส่ง
วิชา การรักษาความปลอดภัย
วิชา การบินทหารบก

วิชา ฝ่ายอำนวยการ

วิชา ปลัดบัญชี
วิชา การเรียน/ฝึกร่วมระหว่างเหล่า ร.,ม.,ป.,ช.,ส.
วิชา ประวัติศาสตร์ทหาร
วิชา ประมุขศิลป์
วิชา อุดมการณ์ทหาร
วิชา อุดมการณ์ความรักชาติ
วิชา การศาสนาและศีลธรรม
วิชา กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร
วิชา ภาษาอังกฤษ
วิชา ประชาคมอาเซียน
วิชา การต่อสู้เบ็ดเสร็จ
วิชา สงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

– ประเมินการหลักสูตร (นร.ประเมิน)

แบบประเมิน หลักสูตร

– ประเมิน อจ.ที่ปรึกษา (นร.ประเมิน)

  แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบประเมิน (สำหรับ อจ.ผู้สอน)

วิชา การจัดกองทัพบก

วิชา การปฏิบัติการข่าวสาร
วิชา หลักพื้นฐานการรบและโครงร่างสนามรบ
วิชา กระบวนการแสวงข้อตกลงใจ
วิชา แผนที่เข็มทิศ
วิชา การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
วิชา ดิจิตอลเบื้องต้น
วิชา การสื่อสารประเภทวิทยุ
วิชา การสื่อสารประเภทสาย
วิชา องค์แทนการสื่อสาร
วิชา หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี
วิชา การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี
วิชา การปฏิบัติงานของหน่วยสื่อสารทางยุทธวิธี
วิชา การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร
วิชา กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ ทบ.
วิชา ภาษาอังกฤษทางทหาร
วิชา การอำนวยการทางการสื่อสาร
วิชา สงครามอิเล็กทรอนิกส์
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการสื่อสาร
วิชา การศึกษาภูมิประเทศและดูงาน
วิชา ครูทหาร
วิชา พื้นฐานวิธีการวิจัย
วิชา การปฏิบัติการร่วม/ผสม

วิชา การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

วิชา การบรรยายสรุปทางทหาร
วิชา การจัดการฝึก
วิชา ระเบียบงานสารบรรณ
วิชา การต่อต้านการก่อการร้าย
วิชา ทหารเรือ

วิชา ทหารอากาศ

วิชา ทหารราบ
วิชา ทหารม้า
วิชา ทหารปืนใหญ่
วิชา ทหารช่าง
วิชาทหารแพทย์
วิชาทหารพลาธิการ
วิชาทหารขนส่ง
วิชา การรักษาความปลอดภัย
วิชา การบินทหารบก

วิชา ฝ่ายอำนวยการ

วิชา ปลัดบัญชี
วิชา ประวัติศาสตร์ทหาร
วิชา ประมุขศิลป์
วิชา อุดมการณ์ทหาร
วิชา อุดมการณ์ความรักชาติ
วิชา การศาสนาและศีลธรรม
วิชา กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร
วิชา ภาษาอังกฤษ
วิชา ประชาคมอาเซียน
วิชา การต่อสู้เบ็ดเสร็จ
วิชา สงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

แบบประเมิน (สำหรับ อจ.กำกับหลักสูตร, อจ.ที่ปรึกษา และนายสิบประจำหลักสูตร)

– ประเมินหลักสูตร