สำหรับอาจารย์ผู้สอน

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร

กระบวนการแสวงข้อตกลงใจ

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

การจัดกองทัพบก

การจัดการฝึก

การจัดฝ่ายอำนวยการ

การต่อต้านการก่อการร้าย

การต่อต้านการทุจริต

การต่อสู้เบ็ดเสร็จ

การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การบรรยายสรุปทางทหาร

การบินทหารบก

การปฏิบัติการข่าวสาร

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

การปฏิบัติการร่วม/ผสม

การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี

การปฏิบัติงานของหน่วยสื่อสารทางยุทธวิธี

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการสื่อสาร

การพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นระดับผู้บริหาร

การรักษาความปลอดภัย

การเรียน/ฝึกร่วมระหว่างเหล่า ร.,ม.,ป.,ช.,ส.

การศาสนาและศีลธรรม

การศึกษาภูมิประเทศและดูงาน

การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

การสื่อสารประเภทวิทยุ

การสื่อสารประเภทสายและโครงข่ายดิจิทัล

การอำนวยการทางการสื่อสาร

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ ทบ.

ครูทหาร

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

จิตอาสา

ดิจิตอลเบื้องต้น

ทหารช่าง

ทหารปืนใหญ่

ทหารม้า

ทหารราบ

ประมุขศิลป์

ประวัติศาสตร์ทหาร

ปลัดบัญชี

แผนที่เข็มทิศ

ฝอ.1

ฝอ.2

ฝอ.3

ฝอ.4

ฝอ.5

พื้นฐานการวิจัย

ภาษาอังกฤษทางทหาร

ระบบปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

ระบบหาพิกัดด้วยดาวเทียม

ระเบียบงานสารบรรณ

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

หลักพื้นฐานการรบและโครงร่างสนามรบ

องค์แทนการสื่อสาร

อุดมการณ์ความรักชาติ

อุดมการณ์ทหาร