สำหรับนักเรียน

แบบประเมิน (สำหรับ นร.ตอบ)

– ประเมินการสอนของครู-อจ. (นร.ประเมิน)

วิชา การสื่อสารประเภทวิทยุ

วิชา การสื่อสารประเภทสาย

วิชา หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

วิชา คำสั่งการสื่อสาร

วิชา ศูนย์การสื่อสาร

วิชา การสื่อสารประเภทนำสาร

วิชา การสื่อสารประเภททัศนะสัญญาณและเสียง

วิชา สงครามอิเล็กทรอนิกส์

วิชา การจัดหน่วยทหารสื่อสารและหน่วยสื่อสาร

วิชา การภาพเบื้องต้น

วิชา การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

วิชา การพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นระดับพื้นฐาน

วิชา ประมวลเลขสัญญาณ

วิชา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

วิชา การฝึกเฉพาะหน้าที่เหล่าทหารสื่อสาร

วิชา การฝึกภาคสนาม

วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

วิชา ทฤษฎีวงจรดิจิทัล

วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์

วิชา สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

วิชา ระบบสายอากาศ

วิชา ระบบไมโครเวฟ

วิชา ระบบดาวเทียมภาคพื้นดิน

วิชา ระบบชุมสายอัตโนมัติ

วิชา การพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ

วิชา การรักษาความปลอดภัย

วิชา ครูทหารและการพัฒนาความเป็นผู้นำ

วิชา ศาสนาและศีลธรรม

วิชา ภาษาอังกฤษ

วิชา การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและอุดมการณ์ทหาร

วิชา เอดส์ศึกษา

วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด

วิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร

วิชา จิตอาสาและค่านิยม 12 ประการ

วิชา การบรรยายพิเศษ

– ประเมินการหลักสูตร (นร.ประเมิน) 

แบบประเมิน หลักสูตร

– ประเมิน อจ.ที่ปรึกษา (นร.ประเมิน)

แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา 

สำหรับผู้บังคับบัญชาโดยตรงตอบ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตอบ

สำหรับเพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษาตอบ