สำหรับ อจ.ผู้สอน

การจัดหน่วยทหารสื่อสาร

การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี

การฝึกปฏิบัติงานศูนย์การสื่อสาร

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร

การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

การสื่อสารประเภทวิทยุ

การสื่อสารประเภทสาย

ครูทหารและการฝึกที่เน้นการปฏิบัติ

เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

ผู้นำหน่วย

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

องค์แทนการสื่อสาร