สำหรับ อจ.ผู้สอน

การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี

การฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่เหล่าทหารสื่อสาร

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร

การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

การสื่อสารประเภทวิทยุ

การสื่อสารประเภทสาย

ครูทหารและการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ

เครื่องคำนวณเบื้องต้น

ผู้นำหน่วย

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

องค์แทนการสื่อสาร