ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 56

แบบประเมิน (สำหรับ นร.ตอบ)

– ประเมินการสอนของครู-อจ. (นร.ประเมิน)

วิชา ฝ่ายอำนวยการ

– ประเมินการหลักสูตร (นร.ประเมิน)

แบบประเมิน หลักสูตร

– ประเมิน อจ.ที่ปรึกษา (นร.ประเมิน)

แบบประเมิน (สำหรับ อจ.ผู้สอน)

วิชา ฝ่ายอำนวยการ

วิชา ปลัดบัญชี
วิชา การเรียน/ฝึกร่วมระหว่างเหล่า ร.,ม.,ป.,ช.,ส.
วิชา อุดมการณ์ทหาร
วิชา อุดมการณ์ความรักชาติ
วิชา การศาสนาและศีลธรรม
วิชา กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร
วิชา ระเบียบการนำหน่วย
วิชา ระบบปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
ฝึกภาคสนาม

 

แบบประเมิน (สำหรับ อจ.กำกับหลักสูตร, อจ.ที่ปรึกษา และนายสิบประจำหลักสูตร)

ประเมินหลักสูตร