สำหรับ อจ.ผู้สอน

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

การจัดกองทัพบก

การสื่อสารประเภทวิทยุ

การสื่อสารประเภทสาย

องค์แทนการสื่อสาร

หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี

การสื่อสารทางยุทธวิธี

การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

การอำนวยการทางการสื่อสาร

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์

ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสาร

การรักษาความปลอดภัย

แผนที่

ภาษาอังกฤษทางทหาร

ศาสนาและศีลธรรม

การต่อสู้เบ็ดเสร็จ

เอดส์ศึกษาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด

ประวัติศาสตร์

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร

ครูทหาร

ผู้นำหน่วย

สงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สง

การต่อต้านการก่อการร้าย

ทหารราบและยุทธวิธีทหารราบ

บทบาททหารม้า

บทบาททหารปืนใหญ่

บทบาททหารช่าง

การปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติ

ระเบียบงานสารบรรณ