สำหรับ อจ.ผู้สอน

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

การสื่อสารประเภทวิทยุ

การสื่อสารประเภทสาย

องค์แทนการสื่อสาร

หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี

การสื่อสารทางยุทธวิธี

การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

การอำนวยการทางการสื่อสาร

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็น ระดับกลาง

ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสาร

การรักษาความปลอดภัย

แผนที่เข็มทิศ

ภาษาอังกฤษทางทหาร

ภารกิจกองทัพบก 5 ประการ

ศาสนาและศีลธรรม

การพัฒนาการต่อสู้เบ็ดเสร็จ

เอดส์ศึกษาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด

ประวัติศาสตร์

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร

ครูทหาร

ผู้นำหน่วย

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สง

การต่อต้านการก่อการร้าย

ทหารราบและยุทธวิธีทหารราบ

บทบาททหารม้า

บทบาททหารปืนใหญ่

บทบาททหารช่าง

การปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติ

จิตอาสาและค่านิยมหลัก 12 ประการ

ระเบียบงานสารบรรณ