สำหรับ อจ.ผู้สอน

ระบบการสื่อสารประเภทวิทยุ

ระเบียบการวิทยุโทรเลข

หลักการวิทยุ

การปูแผ่นผ้าสัญญาณ

คำสั่งการสื่อสาร

ทดสอบความสามารถในการรับฟังประมวลเลขสัญญาณภาษาไทย

การฝึกวิทยุทำการรับ-ส่งข่าวภายในที่ตั้ง

ฝึกใช้วิทยุสนาม

ฝึกรับ-ส่งประมวลเลขย่อ (รหัสตัวเลข)

ฝึกรับ-ส่งประมวลเลขสัญญาณภาษาอังกฤษ

ฝึกรับ-ส่งประมวลเลขสัญญาณภาษาไทย

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การสงครามอิเล็กทรอนิกส์

ภาษาอังกฤษเทคนิค เหล่า ส.

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

องค์แทนการสื่อสาร

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร

การปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติ

การฝึกภายนอกที่ตั้ง (ฝึกภาคสนาม)