สำหรับนักเรียน

แบบประเมิน (สำหรับ นร.ตอบ)

– ประเมินการสอนของครู-อจ. (นร.ประเมิน)

วิชา การสื่อสารประเภทวิทยุ

วิชา การสื่อสารประเภทสาย

วิชา การจัดหน่วยทหารสื่อสาร

วิชา องค์แทนการสื่อสาร

วิชา หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

วิชา การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี

วิชา การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

วิชา เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

วิชา สงครามอิเล็กทรอนิกส์

การฝึกปฏิบัติงานศูนย์การสื่อสาร

วิชา การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร

วิชา  ผู้นำหน่วย

วิชา ครูทหารและการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ

– ประเมินการหลักสูตร (นร.ประเมิน)

แบบประเมิน หลักสูตร

– ประเมิน อจ.ที่ปรึกษา (นร.ประเมิน)

แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา

สำหรับผู้บังคับบัญชาโดยตรงตอบ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตอบ

สำหรับเพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษาตอบ