สำหรับ อจ.ผู้สอน

การสื่อสารประเภทวิทยุ

การสื่อสารประเภทสาย

องค์แทนการสื่อสาร

หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี

การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

การฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่เหล่าทหารสื่อสาร

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

เครื่องคำนวณเบื้องต้น

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร

ผู้นำหน่วย

ครูทหารและการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ