สำหรับ อจ.ผู้สอน

วงจรไฟฟ้า

การสื่อสารประเภทวิทยุ

การสืื่อสารประเภทสาย

การจัดหน่วยทหารสื่อสาร

องค์แทนการสื่อสาร

หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี

การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

การอำนวยการทางการสื่อสาร

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์

การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสาร

การรักษาความปลอดภัย

แผนที่เข็มทิศ

ภาษาอังกฤษทางทหาร

ศาสนาและศีลธรรม

เอดส์ศึกษาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด

ประวัติศาสตร์

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร

ครูทหาร

การปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติ

สงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

ผู้นำหน่วย

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

การต่อต้านการก่อการร้าย