ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ รุ่นที่ 26

แบบประเมิน (สำหรับ นร.ตอบ)

– ประเมินการสอนของครู-อจ. (นร.ประเมิน)

 1. การจัดหน่วยทหารสื่อสาร
 2. ภาษาอังกฤษทางทหาร
 3. อัตราเฉพาะกิจ สส. (อฉก.)
 4. สงครามอิเล็กทรอนิกส์
 5. การสื่อสารประเภทสาย
 6. องค์แทนการสื่อสาร
 7. การสื่อสารประเภทวิทยุ
 8. การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสาย ส.
 9. หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี
 10. ฝ่ายอำนวยการ
 11. การสื่อสารทางยุทธวิธีระดับกองพล
 12. การปฏิบัติงานของ พัน.ส.พล.ทางยุทธวิธี
 13. การฝึกปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสาร
 14. การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ จชต.

– ประเมินการหลักสูตร (นร.ประเมิน)

แบบประเมินหลักสูตร

– ประเมิน อจ.ที่ปรึกษา (นร.ประเมิน)

แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบประเมิน (สำหรับ อจ.ผู้สอน)

 1. การจัดหน่วยทหารสื่อสาร
 2. ภาษาอังกฤษทางทหาร
 3. อัตราเฉพาะกิจ สส. (อฉก.)
 4. สงครามอิเล็กทรอนิกส์
 5. การสื่อสารประเภทสาย
 6. องค์แทนการสื่อสาร
 7. การสื่อสารประเภทวิทยุ
 8. การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสาย ส.
 9. หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี
 10. ฝ่ายอำนวยการ
 11. การสื่อสารทางยุทธวิธีระดับกองพล
 12. การปฏิบัติงานของ พัน.ส.พล.ทางยุทธวิธี
 13. การฝึกปฏิบัติงานหน่วยทหารสื่อสาร
 14. การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ จชต.

แบบประเมิน (สำหรับ อจ.กำกับหลักสูตร, อจ.ที่ปรึกษา และนายสิบประจำหลักสูตร)

– ประเมินหลักสูตร