สำหรับ อจ.ผู้สอน

การจัดหน่วยทหารสื่อสาร

ภาษาอังกฤษทางทหาร

อัตราเฉพาะกิจ สส. (อฉก.)

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

การสื่อสารประเภทสาย

องค์แทนการสื่อสาร

การสื่อสารประเภทวิทยุ

การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสาย ส.

หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

ฝ่ายอำนวยการ

การสื่อสารทางยุทธวิธีระดับกองพล

การปฏิบัติงานของ พัน.ส.พล.ทางยุทธวิธี

การฝึกปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสาร

การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ จชต.