ห้องสำหรับ อจ.ผู้สอน

– แบบประเมิน (สำหรับ อจ.ผู้สอน)


คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์และการวัด

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ออฟแอมป์และลิเนียไอซี

เทคโนโลยีไมโครคอลโทรลเลอร์

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

โครงงาน

โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอลโทรล (PLC) C++

การซ่อมบำรุงเครื่องรับ-ส่งวิทยุ AM/SSB

การซ่อมบำรุงเครื่องรับ-ส่งวิทยุ FM

ระบบโทรศัพท์

เครื่องมือสื่อสารทางยุทธวิธี

ระบบควบคุมการสื่อสาร

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษเทคนิค

วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

วงจรดิจิตอลและการออกแบบ

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ PIC

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

หลักการและระบบเรดาร์

ระบบอุปกรณ์เลเซอร์

หลักการโทรทัศน์

ระบบเสียง

ฝึกทดลองปฏิบัติงาน ณ หน่วยซ่อม