ห้องสำหรับนักเรียน

แบบประเมิน (สำหรับ นร.ตอบ)

– ประเมินการสอนของครู-อจ. (นร.ประเมิน)

คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์และการวัด

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ออฟแอมป์และลิเนียไอซี

เทคโนโลยีไมโครคอลโทรลเลอร์

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

โครงงาน

โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอลโทรล (PLC) C++

การซ่อมบำรุงเครื่องรับ-ส่งวิทยุ AM/SSB

การซ่อมบำรุงเครื่องรับ-ส่งวิทยุ FM

ระบบโทรศัพท์

เครื่องมือสื่อสารทางยุทธวิธี

ระบบควบคุมการสื่อสาร

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษเทคนิค

วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

วงจรดิจิตอลและการออกแบบ

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ PIC

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

หลักการและระบบเรดาร์

ระบบอุปกรณ์เลเซอร์

หลักการโทรทัศน์

ระบบเสียง

ฝึกทดลองปฏิบัติงาน ณ หน่วยซ่อม

– ประเมินการหลักสูตร (นร.ประเมิน)

แบบประเมินหลักสูตร

– ประเมิน อจ.ที่ปรึกษา (นร.ประเมิน)

แบบประเมิน อจ.ที่ปรึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา

สำหรับผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษาตอบ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตอบ

สำหรับเพื่อนผู้ร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษาตอบ