สำหรับ อจ.ผู้สอน

การจัดกองทัพบก

การปฏิบัติการข่าวสาร

หลักพื้นฐานการรบและโครงร่างสนามรบ

กระบวนการแสวงข้อตกลงใจ

แผนที่เข็มทิศ

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

ดิจิตอลเบื้องต้น

การสื่อสารประเภทวิทยุ

การสื่อสารประเภทสาย

องค์แทนการสื่อสาร

หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี

การปฏิบัติงานของหน่วยสื่อสารทางยุทธวิธี

การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ ทบ.

ภาษาอังกฤษทางทหาร

การอำนวยการทางการสื่อสาร

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการสื่อสาร

การศึกษาภูมิประเทศและดูงาน

ระบบหาพิกัดด้วยดาวเทียม

ครูทหาร

พื้นฐานการวิจัย

การปฏิบัติการร่วม/ผสม

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

การบรรยายสรุปทางทหาร

การจัดการฝึก

ระเบียบงานสารบรรณ

การต่อต้านการก่อการร้าย

ทหารเรือ

ทหารอากาศ

ทหารราบ

ทหารม้า

ทหารปืนใหญ่

ทหารช่าง

การรักษาความปลอดภัย

การบินทหารบก

การจัดฝ่ายอำนวยการ

ฝอ.1

ฝอ.2

ฝอ.3

ฝอ.4

ฝอ.5

ปลัดบัญชี

การเรียน/ฝึกร่วมระหว่างเหล่า ร.,ม.,ป.,ช.,ส.

ประวัติศาสตร์ทหาร

ประมุขศิลป์

อุดมการณ์ทหาร

อุดมการณ์ความรักชาติ

การศาสนาและศีลธรรม

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร

ภาษาอังกฤษ

ประชาคมอาเซียน

การต่อสู้เบ็ดเสร็จ

สงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

จิตอาสา

การต่อต้านการทุจริต

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ