สำหรับ อจ.ผู้สอน

แบบประเมิน (สำหรับ อจ.ผู้สอน)

วิชา การสื่อสารประเภทวิทยุ

วิชา การสื่อสารประเภทสาย

วิชา การจัดหน่วยทหารสื่อสาร

วิชา องค์แทนการสื่อสาร

วิชา หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

วิชา การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี

วิชา การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

วิชา เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

วิชา สงครามอิเล็กทรอนิกส์

การฝึกปฏิบัติงานศูนย์การสื่อสาร

วิชา การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร

วิชา  ผู้นำหน่วย

วิชา ครูทหารและการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ