สำหรับนักเรียน

เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง

การใช้โปรแกรมการตัดต่อวีดีทัศน์

การใช้งานโปรแกรมการนำเสนอ

การวางแผนถ่ายภาพทางยุทธวิธี

ปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง

ปฏิบัติเทคนิคการถ่ายทำวีดีทัศน์

แบบประเมินหลักสูตร

แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา