สำหรับนักเรียน

ไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับวิทยุถ่ายทอด

หลักการเบื้องต้นของการมัลติเพล็ก

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับวิทยุถ่ายทอด

เครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องโทรศัพท์แบบ Analogue และแบบ Digital

เครื่องชุมสายสนามอัตโนมัติและเครื่องมัลติเพล็ก DX-111

เครื่องวิทยุถ่ายทอด RL-Serial

เครื่องควบคุมระบบการสื่อสาร DX-200B

เครื่องสลับสายข้อมูล PFA-230

ฝึกระบบวิทยุถ่ายทอด

ฝึกปฏิบัติเครื่องชุมสายสนามอัตโนมัติและเครื่องมัลติเพล็ก DX-111

ฝึกปฏิบัติเครื่องวิทยุถ่ายทอด RL-Series

ฝึกปฏิบัติเครื่องควบคุมระบบการสื่อสาร DX-200B

ฝึกปฏิบัติเครื่องสลับสายข้อมูล PFA-230

ฝึกการปฏิบัติในสนาม (ที่ตั้งปกติ)

ฝึกการปฏิบัติในสนาม (ในภูมิประเทศจริง)

แบบประเมินหลักสูตร

แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา