สำหรับ อจ.ผู้สอน57

การจัดกองทัพบก

การปฏิบัติการข่าวสาร

หลักพื้นฐานการรบและโครงร่างสนามรบ

ระเบียบการนำหน่วย

แผนที่เข็มทิศ

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

อิเล็กทรอนิกส์และ IOT เบื้องต้น

การสื่อสารประเภทวิทยุ

การสื่อสารประเภทสาย

องค์แทนการสื่อสาร

หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

การปฏิบัติงานของ พัน.ส.พล.ทางยุทธวิธี

การสื่อสารทางยุทธวิธีระดับกองพล

การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ ทบ.

ภาษาอังกฤษ

การอำนวยการทางการสื่อสาร

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์และสื่อสารข้อมูล

การฝึกภาคสนาม

ครูทหาร

พื้นฐานวิธีการวิจัย

การปฏิบัติการร่วม/ผสม

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

การบรรยายสรุปทางทหาร

การจัดการฝึก

ระเบียบงานสารบรรณ

การต่อต้านการก่อการร้าย

ทหารเรือ

ทหารอากาศ

ทหารราบ

ทหารม้า

ทหารปืนใหญ่

ทหารช่าง

การรักษาความปลอดภัย

การบินทหารบก

การจัดฝ่ายอำนวยการ

สธ.1

สธ.2

สธ.3

สธ.4

สธ.5

ปลัดบัญชี

ประวัติศาสตร์ทหาร

ประมุขศิลป์

อุดมการณ์ทหาร

การศาสนาและศีลธรรม

อุดมการณ์ความรักชาติ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร

ระบบปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การต่อสู้เบ็ดเสร็จ

ประชาคมอาเซียน