สำหรับ อจ.ผู้สอน161

แบบประเมิน (สำหรับ อจ.ผู้สอน)

วิชา การสื่อสารประเภทวิทยุ

วิชา การสื่อสารประเภทสาย

วิชา หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี

วิชา คำสั่งการสื่อสาร

วิชา ศูนย์การสื่อสาร

วิชา การสื่อสารประเภทนำสาร

วิชา การสื่อสารประเภททัศนสัญญาณและเสียงสัญญาณ

วิชา สงครามอิเล็กทรอนิกส์และสงครามสารสนเทศ

วิชา การจัดหน่วยทหารสืือสารและหน่วยสื่อสาร

วิชา การภาพเบื้องต้น

วิชา การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

วิชา การปฏิบัติิการคอมพิวเตอร์

วิชา ประมวลเลขสัญญาณ

วิชา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

วิชา การฝึกเฉพาะหน้าที่เหล่าทหารสืือสาร

วิชา การฝึกภาคสนาม

วิชา วงจรไฟฟ้า 1

วิชา วงจรไฟฟ้า 2

วิชา ทฤษฎีวงจรดิจิตอล

วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์

วิชา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วิชา สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

วิชา ระบบสายอากาศ

วิชา ระบบไมโครเวฟ

วิชา ระบบดาวเทียมภาคพื้นดิน

วิชา ระบบชุมสายอัตโนมัติ

วิชา การพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ

วิชา การรักษาความปลอดภัย

วิชา ครูทหารและการพัฒนาความเป็นผู้นำ

วิชา คุณธรรมและจริยธรรม

วิชา ภาษาอังกฤษ

วิชา การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ

วิชา เอดส์ศึกษา

วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด