สำหรับ อจ.ผู้สอน36

กระสุนและวัตถุระเบิดสำหรับหน่วยใช้

การข่าวกรอง

การจัดการฝึก

การต่อต้านาการก่อการร้าย

การต่อสู้เบ็ดเสร็จ

การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การบรรยายสรุป/ศัพท์ทางทหาร

การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารทางยุทธวิธี

การปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติ

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

การรักษาความปลอดภัย

การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร

การสื่อสารทางยุทธวิธี

การสื่อสารประเภทวิทยุ

การสื่อสารประเภทสาย

การอำนวยการทางการสื่อสาร

ครูทหารและการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ

เครื่องคำนวณเบื้องต้น

ทหารราบและยุทธวิธีของทหารราบ

บทบาททหารการเงิน

บทบาททหารช่าง

บทบาททหารปืนใหญ่

บทบาททหารม้า

ประวัติศาสตร์

ผู้นำหน่วย

แผนที่

ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสาร

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ภาษาอังกฤษ

ระเบียบการบังคับบัญชา

ระเบียบงานสารบรรณ

ศาสนาและศีลธรรม

สงครามอิเล็กทรอนิกส์

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและระเบียบว่าด้วยการประสานงานกรณีทหารถูกกล่่าวหาว่ากระทำความผิด พ.ศ.2544

หลักนิยมทางการสื่อสารทางยุทธวิธี

องค์แทนการสื่อสาร

เอดส์ศึกษาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด